Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. november 30., szombat

18.164 - Fővárosi Bíróság 2006. április.19 > k e r e s e t e t terjesztem elő: Szíveskedjék a T. Bíróság --- alperesként tárgyalásra idézni a Magyarok Világszövetségét (székhely: 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3...


Feladó: karcsai G.Gy. <karcsai@vipmail.hu>
Dátum: 2013. november 28. 4:01
Tárgy: Fővárosi Bíróság 2006. április.19
Címzett: jozsef@kutasi.eu
-- Eredeti üzenet --
Elküldve: 2008. április 16. 8:7
Tárgy : Fw: Fővárosi Bíróság 2006. április. 19

Fővárosi Bíróság

Szlovákiai Magyarok Országos Szövetsége, amely a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa

934 01 Léva, 29 augusta 10 Szlovákia,

felperes

K e r e s e t e

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

alatti alperes ellen

A 2004. október 16-án a Magyarok Világszövetsége Szabályzat Felügyelő Bizottság véleménye alapján hozott valamennyi elmarasztaló határozatot és egyidejűleg a 2004. október 16-át követő, minden MVSZ Küldöttgyűlés és az ott elfogadott határozatok érvénytelenségének megállapítása.

Az alábbi

k e r e s e t e t

terjesztem elő:

Szíveskedjék a T. Bíróság

--- alperesként tárgyalásra idézni a Magyarok Világszövetségét (székhely: 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3) és

--- ítéletével megállapítani, hogy a 2004. október 16-ától, 2006. április 23-ig bezárólag a Magyarok Világszövetsége Szabályzat Felügyelő Bizottsága véleménye alapján hozott valamennyi, elmarasztaló határozat alapszabály sértő, és minden MVSZ Régióülésen és Küldöttgyűlésen az ott elfogadott határozatok, közgyűlések Alapszabály sértőek, ezért azok érvénytelenek.

Az 1989. évi II. 10. § (2) bekezdése alapján, kérem a T. Bíróságot, hogy a megtámadott határozatok végrehajtását szíveskedjen soron kívül megsemmisíteni, mivel azok jogellenes határozatok, rendkívüli társadalmi, szervezeti kellemetlenségeket okoznak.

A Magyarok Világszövetsége elnöke az MVSZ Etikai Bizottsága elnökéhez intézett 2001. április 10-i levele melléklete tartalmazza a Magyarok Világszövetsége szlovákiai tagjainak közgyűlése által elfogadott, 2001. március 24.-én kelt Határozatait.

A 7. számú Határozat szövege a következő: „Az MVSZ szlovákiai tagjai elhatározták, hogy szlovákiai szervezetüknek jogi személyiséggé kívánják nyilvánítani.

E jogi személyiséget a már ideiglenes bejegyzést nyert szervezet, a Szlovákiai Magyarok Országos Szövetsége (SZMOSZ) keretében kívánják kiteljesíteni. Ezért valamennyien belépnek a Szlovákiai Magyarok Országos Szövetségébe (SZMOSZ) és hasonló lépésre hívják az MVSZ valamennyi meglévő és eljövendő szlovákiai tagját. Az SZMOSZ Alapszabályaként a mai napon, (2001. március 24-én) elfogadott Alapszabályt tekintik, az SZMOSZ vezetőinek pedig a ma (2001. március 24-én) megválasztott testületeket tekintik”.

2002. Február 16.-án az SZMOSZ, vagyis a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa újabb küldöttválasztó és tisztújító közgyűlést tartott, amely ugyanazon a napon elfogadta az SZMOSZ - MVSZ SZOT Alapszabályának módosított változatát is. A közgyűlés a mellékelt jegyzőkönyv és a kiegészítő jegyzőkönyv tanúsága szerint a módosított alapszabály minden vonatkozó részletét 95 - 99 % - os többségi szavazattal, külön – külön szavazta meg. Ezen a közgyűlésen az MVSZ egész budapesti vezetősége jelen volt. A közgyűlés egész menetét jóváhagyta, az eredményeket tudomásul vette és jóvá hagyta, azt követően a médiában, ezt megjelentette.

A módosított Alapszabályt, amely az SZMOSZ és a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa közötti jogi kapcsolatot első ízben rendezte, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 2002. április 29.-én vette nyilvántartásba.

Ezzel az SZMOSZ minden feltételt, amelyet az MVSZ Alapszabálya az MVSZ Országos Tanácsaira vonatkozóan előírt, teljesítette.

A Magyarok Világszövetsége 2004. június 1-2. közötti küldöttgyűlése K-14/2004/1 sz. határozata előírta, hogy: „az egyes országokban a küldöttválasztó közgyűléseket meg kell tartani 2004. szeptember 15.-ig.” Az SZMOSZ - MVSZ SZOT ennek a határozatnak már a megszületése pillanatában eleget tett.

A 2002. február 16.-i tisztújító és küldöttválasztó közgyűlés a küldötteket és tisztségviselőket az SZMOSZ - MVSZ SZOT Alapszabálya rendelkezései értelmében négyéves időtartamra szólóan, érvényes mandátummal megválasztotta. A K-14/2004/1 sz. határozat megszületése pillanatában semmi ok nem volt arra nézve, hogy érvényes mandátumától bárkit, bármilyen oknál fogva sem az SZMOSZ, sem az MVSZ megfosszon, tekintettel arra, hogy a megfosztásra vonatkozóan sem az SZMOSZ, sem az MVSZ Alapszabályában, erre vonatkozóan nincs rendelkezés.

Az SZMOSZ ahhoz, hogy ilyen megfosztó, precedens értékű lépésre szánja magát, Alapszabály módosító közgyűlést kellett volna először összehívjon, amit előzetesen a Szlovák Belügyminisztériumnál kellett volna előzetesen regisztrálnia. Arra sem volt mód, hogy ilyen Alapszabály módosító közgyűlést hívjon össze az érvényes szabályok alapján. Az SZMOSZ elnöke mindezt több levélben az MVSZ elnöke tudomására hozta.

Az MVSZ vezetőségétől választ kifogásainkra nem kaptunk, azonban az MVSZ elnöke egy 2004. június 4-i E-mail levélben annyit közölt a tagszervezetekkel, hogy: „az Országos Tanácsok küldöttállító és tisztújító közgyűléseiket 2004. július 1. és szeptember 15. között szervezik meg”. Ennek a levélnek a tartalma ellentétes a megválasztás négy évre szóló időtartamának folyamatosságával, amely ellentétes mind az MVSZ Alapszabályával, mind az SZMOSZ Alapszabályában előírtakkal, mind az idézett MVSZ közgyűlési határozattal, amely szeptember 15-ét jelölte meg határidőként.

Az MVSZ küldöttgyűlésének K-14/2004/9/1. sz. határozat ellentétes értelmezésű az érvényes MVSZ Alapszabály rendelkezésekkel és a Magyarországon kívüli, MVSZ tagszervezetek, így az SZMOSZ – MVSZ SZOT Alapszabályával.

Mindennek figyelembevételével az SZMOSZ-MVSZ SZOT Szlovákiai Országos Tanácsa elnökségi ülést tartott 2004. augusztus 27.-én Párkányban, ahol határozatban azt állapította meg, hogy a küldöttek mandátumait az SZMOSZ érvényes Alapszabálya rendezi és annak rendelkezése szerint a mandátumok érvényesek, a leváltásokra, változtatásokra nincs ok. Mindezt az SZMOSZ elnöke 2004. szeptember 5.-én, ajánlott levélben a küldötteket mandátumaik sorrendjében feltüntetve az MVSZ titkársága és Mandátum Felügyelő Bizottsága tudomására hozta.

Az MVSZ elnöke Patrubány Miklós az SZMOSZ küldötteinek kérdésében a Szabályzat Felügyelő Bizottsághoz fordult, hogy az SZMOSZ, tehát a szlovákiai Országos Tanács elnöksége eljárása ügyét véleményezze, amely „saját hatáskörbe vonta” a Szlovák Belügyminisztérium által elfogadott Alapszabálya alapján a küldöttállítást.

Az MVSZ Alapszabálya csak Magyarország közigazgatási határain belül érvényes! Szlovákia területére a szubszidiaritás értelmében és az MVSZ Alapszabályával összhangban külön Alapszabály érvényes.

Az MVSZ Alapszabálya kizárólagos jogot adott a Magyarországon kívüli területek Országos Tanácsainak saját Alapszabály megalkotására, amelyek alapján azok a befogadó országok jogrendje szerint önállóan bejegyzett jogi személyek.

Az MVSZ vezetősége és az MVSZ elnöksége 2004. november 18-i ülésen elfogadott határozatai megfosztották a szlovákiai küldötteket mandátumaitól. Ezen cselekedetükkel Alapszabály sértő módon jártak el. Az MVSZ elnökségi ülésen a sérelmek elkövetése ellen dokumentumokkal az SZMOSZ Alapszabály alapján fellépő felvidéki elnök, elnökségi tag érveit nem vették figyelembe. A Szabályzat Felügyelő Bizottság elnöke bejelentette, hogy észrevételüket visszavonják, mert félre lettek vezetve.

Ennek ellenére a tiltakozó felvidéki elnöktől az MVSZ elnöke, Patrubány Miklós a tiltakozás miatt megvonta a szót és kiutasította az ülésről, amire a felvidéki elnök tiltakozásul felállt és elhagyta az ülést. Ezt követően az MVSZ elnöksége elfogadta a már a felvidéki elnök jelenlétében visszavont Szabályzat Felügyelő Bizottsági véleményt és annak alapján Alapszabály sértő módon kizárta az SZMOSZ - MVSZ SZOT küldötteit az MVSZ 2004. november 19-20.-i régió és tisztújító közgyűléséről.

A Magyarországon kívüli területeken megalakult MVSZ Országos Tanácsok Alapszabályai a helyi állami előírásoknak kell megfelelniük. Ezért értelmezhetetlen és jogsértőnek kell nyilvánítani Patrubány Miklós ezzel ellentétes intézkedéseit.

Az MVSZ 2004. november 19-20.-i tisztújító közgyűlését illegitim ülésnek kell tekinteni, mert megsértette mind az MVSZ, mind az SZMOSZ - MVSZ SZOT Alapszabályba foglalt rendelkezéseket, többek között a megválasztott tisztségviselőkre vonatkozó előírásokat, emiatt az ott hozott határozatokat azokat semmisnek kell tekinteni. Ezt támasztja alá: [1989. évi II. tv. 9. § a) és b) pont, 14. §, 16. § (2) bek., 1989. évi 9. tvr. 17. §].

Az SZMOSZ - MVSZ SZOT több elnökségi ülése írásban is elítélte a történteket, amire az MVSZ vezetése nem adott választ. 2005. március 17.-én az Érsekújvárban megtartott SZMOSZ – MVSZ SZOT elnökségi ülés megállapította, hogy „a küldöttek mandátuma 2006-ig érvényes” és az elnökség „nem vonta saját hatáskörébe a küldöttállítást… és a küldöttek névsora az érvényben lévő Alapszabályból következik”.

Ennek alapján az SZMOSZ – MVSZ SZOT elnöke 2005. március 17.-én ajánlott levélben tudatta az MVSZ titkárságával az SZMOSZ – MVSZ SZOT elnökségének határozatát, és az érvényes mandátummal rendelkező küldöttek névsorát, tekintettel az MVSZ soron következő, 2005. április 22.-re összehívott, rendes Közgyűlésére. Egyúttal az SZMOSZ – MVSZ SZOT elnökségi ülése kifogásolta, hogy az MVSZ nem küldte meg az SZMOSZ – MVSZ SZOT számára, a felvidéki küldöttek mandátumát érvénytelenítő MVSZ elnökségi ülés jegyzőkönyvét.

2005. március 22.-én az MVSZ elnöki irodája kiértesítette az MVSZ SZOT elnökét arról, hogy a március 17.-én keltezett levél megérkezett. Mellékeltek kivonatot az MVSZ elnökségi üléséről, ami számos szabálytalanságot tartalmazott, mert továbbra sem volt hajlandó tudomásul venni az SZMOSZ - MVSZ SZOT érvényben lévő Alapszabályának vonatkozó részeit, és azt, hogy azt az SZMOSZ – MVSZ SZOT 2002. február 16.-i közgyűlése annak minden szakaszát abszolút többséggel, 95-99%- ra megszavazta. Mindezt jegyzőkönyv és jegyzőkönyv kiegészítés rögzít, amely ellenőrizhető, mert erről a Közgyűlésről összefüggő videofelvétel készült. Az MVSZ elnökségétől kért, 2004. november 18.-i elnökségi ülés jegyzőkönyv másolatát azonban továbbra sem küldték meg.

SZMOSZ - MVSZ SZOT szervezetünk elnökségi ülését meglátogatta az MVSZ Kárpát medence régiójának elnöke és hosszas jelentésében igazolta álláspontunkat. Jelentését azonban Patrubány Miklós MVSZ elnök letiltotta és ezért a régió elnök a 2005. április 22.-i MVSZ Közgyűlést követően kilépett az MVSZ - ből.

Az SZMOSZ-MVSZ SZOT elnöke látva, hogy szervezete nem kapja meg az elmarasztalásokra vonatkozó írásbeli dokumentumokat az MVSZ vezetésétől, megbízta a Schneider és Pataki Ügyvédi irodát, hogy lássa el szövetségünk jogi képviseletét. Dr. Pataki András ügyvéd az MVSZ 2005. április 22.-i Közgyűlését megelőzően, 2005. április 11.-én kérte az MVSZ titkárságától, hogy a bírósági pert megelőzően szolgáltasson jogi adatokat a Pp.- ben írt egyeztető eljárási kezdeményezésnek megfelelően, amihez csatolta a szükséges megbízást. Választ azonban nem kapott, ezért levelét az SZMOSZ elnökének javaslatára 2005. május 18.-án megismételte.

Az MVSZ mint közhasznú társaság, ezért nem tagadhatja meg a kért adatok szolgáltatását. Az MVSZ titkárságvezetője azonban az adatszolgáltatás elől 2005. június 9.-i levelében kitért.

Az MVSZ régió gyűlése időközben azonban határozatot hozott és az SZMOSZ - MVSZ SZOT működését az Alapszabály figyelmen kívül hagyásával és elnökének határozott tiltakozása ellenére 2005. április 22.-én „felfüggesztette”, de mint láttuk annak megokolását írásban sem Dr. Dr. Pataki Andrásnak, sem az SZMOSZ-MVSZ SZOT vezetésének nem küldte meg külön kérés ellenére sem.

Az SZMOSZ - MVSZ SZOT a Szlovákiai Belügyminisztérium által jóváhagyott Alapszabálya alapján, folytatta működését és 2005. december 15.-i elnökségi ülése határozatot hozott arról, hogy az elnök 2006. február folyamán a szövetség közgyűlését korábbi határozatok értelmében hívja össze. Az SZMOSZ - MVSZ SZOT elnöke a négyéves mandátum lejárta, 2006. február 16.-a előtt két nappal kiadott levelében, február 14.—i dátummal hívta össze a 2006. március 11.-re összehívott tisztújító és küldöttválasztó közgyűlést Érsekújvárba, amiről minden tagjának a meghívót kiküldte.

Közgyűlésünk meghirdetése hírére, tíz nappal később, Patrubány Miklós MVSZ elnök, több száz példányban megtévesztő levelet intézett felvidéki címekre, részben tagságunk, részben szervezetünkön kívül állók címére.

A levél az SZMOSZ – MVSZ SZOT közgyűlését „érvénytelennek” minősítette, kijelentve, hogy az SZMOSZ MVSZ SZOT „alkalmi szervezet” - a Szlovákiai Belügyminisztérium által jóváhagyott Alapszabálya ellenére -, amely levél alapján 2004 tavaszán „elvesztette” jogát arra, hogy az MVSZ szlovákiai tagozatát képviselje. A levél „hivatkozási” alapjául a 2004. október 16.-án Alapszabály ellenesen megfogalmazott Szabályzat Felügyelő Bizottsági vélemény szolgál, amelyet eredetileg Patrubány Miklós fogalmazott meg, és amelyet több személlyel aláíratott.

Ez az eljárás méltatlan az MVSZ vezetésére nézve, amely bomlasztó szándékú, és nagy nyilvánosság előtt csak arra alkalmas, hogy az MVSZ nevét, és az SZMOSZ - MVSZ SZOT- nevét rombolja, a tagságot, a szimpatizánsokat megzavarja.

Az SZMOSZ – MVSZ SZOT azonban hála leghűségesebb tagjainak az Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelve 2006. március 11.-re meghirdetett közgyűlését Érsekújvárban megtartotta a négyévente esedékes tisztújítást, és megválasztotta az MVSZ Kárpát medence Régiójának Közgyűlésébe és az MVSZ közgyűlésébe delegálandó küldötteket. A Közgyűlés jegyzőkönyvét elkészítette, majd erről az SZMOSZ – MVSZ SZOT elnöke 2006. április 10.-én kelt levelében az MVSZ vezetését értesítette.

2006. április 6.-i dátummal, Alapszabályokat sértő módon, amelyet április 8-án Budapestről, az MVSZ fejlécével ellátva levelet postáztak, amit senki sem írt alá, Kej. 2006.0007 számmal igen sok szlovákiai címre, köztük tagságunkon kívüli címekre, tagságunk kb. felét kihagyva, és olyan címekre, akiknek az MVSZ - hez semmi közük nincs. Ebben a levélben az SZMOSZ – MVSZ SZOT vezetőségét megkerülve, Alapszabályt megsértve, illegitim módon, a 2004. október 16.-i Szabályzat felügyelő Bizottság véleményére hivatkozva, és a 2005. április 22.-i határozata értelmében tisztújító és küldöttválasztó közgyűlés megtartását hirdetik meg.

Kérem a T. Fővárosi Bíróságtól, hogy a fentiekre való tekintettel a 2004. október 16.-át követően tartott Alapszabályokat sértő módon hozott valamennyi Közgyűlést és az ott hozott határozatokat, minden ezzel kapcsolatos, és ebből származtatott további cselekményt, eljárást, döntést, semmisnek nyilvánítani, --- amelyeket jogszerűtlen körülmények között, jogsértő módon hoztak, tartottak meg --- melyek hivatalos iratként nem elfogadható határozatok.

A Legfelsőbb Bíróság BH 1998. évi 57. számú elvi állásfoglalása kimondja: A társadalmi szervezet tagjának keresete alapján megsemmisíthető a társadalmi szervezet határozata akkor is, ha az nem közvetlenül a törvényt, hanem a társadalmi szervezet Alapszabályzatát sérti. [1989. évi II. tv. 10. § (1) bek., 6. § (1) bek.]

A becsatolt dokumentumokból - azt lehet megállapítani, hogy a sérelmezett ülések, közgyűlések - nem a hatályos Alapszabályok szerint voltak kiértesítve, meghívva, megtartva - melynek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az alperes jogosulatlanul – hatályos Alapszabályok, (alkotmány) előírását megsértve, hatáskör hiányában illegitim módon járt el a sérelmezett ülések, közgyűlések megtartásakor, és a határozathozatalban részvevőkkel együtt törvénysértést követtek el. A Legfelsőbb Bíróság BH 1997. évi 366. számú elvi állásfoglalása értelmében: A társadalmi szervezet (párt) alapszabályába foglalt rendelkezés megsértése törvénysértésnek minősül [1989. évi II. tv. 6. § (1) bek., 10. § (1) és (3) bek.].

Kérem a T. Fővárosi Bíróságtól a hivatalos iratokként nem elfogadható határozatokat, közgyűlési iratokat, semmisnek nyilvánítani.

Egyidejűleg kérjük a T. Bíróságtól szíveskedjen közreműködni a társadalmi szervezet felügyelő szervének, a Fővárosi Főügyészségnek bevonására, a jelzett gondok, bajok, problémák rendezett megoldására.

Budapest, 2006. április 19.

Tisztelettel:


elnök

A Szlovákiai Magyarok Országos Szövetsége

A Magyarok Világszövetsége

Szlovákiai Országos Tanácsa

Budapest,

Bimbó út 3,

mfsz.4

1022