Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 18., péntek

741 - Teleki Pál érdemérem a 70. éves Ágh Istvánnak -írta Bakos István a HUNSOR Budapesti munkatársa

Teleki Pál érdemérem a 70. éves Ágh Istvánnak
írta Bakos István
a HUNSOR Budapesti munkatársa


A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma TELEKI PÁL ÉRDEMÉREM- mel tüntette ki a 70. éves ÁGH ISTVÁN- t; költõi, szépírói és szerkesztõi munkássága, példás magyarságszolgálata elismeréseként.

Ezzel, a - 2004 dec. 5-i népszavazásra válaszként, a tudós államférfi és az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulója tiszteletére létesített - kitüntetéssel a Bethlen Alapítvány a magyar örökség elszánt védelmezoit, az értékteremto munkát, tudós-államférfi szolidáris magatartását, emberi példáját követoket ismeri el. A Teleki Pál portréját ábrázoló bronzérem hátlapjára, az o biztató szavait: „MERJÜNK MAGYAROK LENNI!" véste a fovárosból kitagadott Teleki -szobor alkotója Rieger Tibor szobrászmuvész, aki Bakos István kurátorral együtt, 2008. március 31-én adta át a kitüntetést a költonek, a FÉSZEK MUVÉSZKLUBBAN tartott köszönto ünnepségen. (BGA)

Teleki Pál miniszterelnök 67 éve, 1941 április 3-án vált áldozatává a háborús politikának. A róla elnevezett érdeméremmel és Vas István 1956-ban írott Teleki Pál emlékezete c. versének záró szakaszával idézzük föl a tudós államférfi példáját, aki vallotta:„Nincsenek kis nemzetek, csak kishituek, nincsenek kis emberek, csak kicsinyhitûek........Becsületünk elõbbrevaló a jólétünknél."

Rákosi Mátyás uralkodása idején, 1956. januárjában Vas István úgy érzi, hogy – a szovjet hadsereg által megszállt, a kommunisták által megalázott, gazdaságilag és erkölcsileg megnyomorított országunkban – negyedszázad múltán Teleki Pál emlékezete tarthatja ébren a csüggedo nemzetben a reményt. Vallomásos versét így zárja:

„Amit ezer éve mindig csak néhányan
Tudtunk, volt már úgy is, hogy csak ketten- hárman
Volt olyan év is, hogy nem élt másban,
Csak az egyetértõ szemhunyorításban,
Ami soha nem volt pillanatnyi érdek,
Nem részeg hujjongás, nem áldott tenyészet,
Ami soha nem volt, ami csak lehetne,
Ami nincs forgandó sorsnak alávetve,
Ami fel-feltámad tisztultabb agyakban,
Az eladhatatlan, meghódíthatatlan,
Ami még osztályé, párté soha nem lett,
Az a vágy, akarat, az a magyar nemzet
Akkor vele egy volt, s lángja benne égve
Vele együtt hullott a nemesebb éjbe,
A tisztább sötétbõl fel a fényre szállva,
A reményen túli remény magasába,
S hiába takarják hazug feledésbe,
Megnõ minden évvel éltetõ emléke."
(Vas István: Teleki Pál emlékezete, 1956. január)

A Teleki Pál Érdeméremről:

 A Teleki Pál Érdemérem; a Bethlen Gábor –díj és a Márton Áron Emlékérem mellett az Alapítvány legújabb kitüntetése.  Ezt a „becsületrendet" a tudós államférfiről neveztük el, mert úgy véljük: Teleki Pál áldozatos küzdelme – a vesztett háború és a trianoni ítélet nyomán megcsonkított, kirabolt és erkölcsileg lezüllött ország közállapotának rendbetételéért, a hibás döntés revíziójáért, az igazságosabb békéért és a magyar állam függetlenségéért – megbecsülést érdemel az utókortól.

      A nemzetközileg elismert tudós kiemelkedő szerepet vállalt a szellemi honvédelemben és az ifjúság nevelésében is. Több mint két évtizeden át; – haláláig – a magyar cserkészet szellemi vezetője és patrónusa, egyetemi professzor, valamint a báró Eötvös József Collegium kurátora volt. A tudós-államférfi nemzetépítő munkája, közszolgálata; az elcsatolt területeken és külföldön élő magyarok, a nagycsaládosok és a lengyel menekültek iránti tevőleges szolidaritása; – hűsége, hite, erkölcsi helytállása és magyarságszeretete – bátorító példa lehet a későbbi nemzedékek számára.

Teleki Pál halálának 63. évfordulóján, 2004. április 3-án, a nemtelen támadások és a főváros vezetőinek antidemokratikus döntése miatt, Budavár helyett a befogadó Balatonbogláron állítottuk fel a tudós-államférfi közadakozásból létesített szobrát.

 A szobor alkotója, Rieger Tibor szobrászművész, Teleki Pál születésének 125. évfordulójára emlékérmet készített, amelyet a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma, 2004 novemberében, a MTA Dísztermében tartott díjátadó ünnepségén, a szobor felállítását támogatóknak adományozott:

·          Lengyel Nagykövetség, (Budapest)

·          Külföldi Magyar Cserkészszövetség, (USA)

·          Dr. Kovács Miklós polgármester (Balatonboglár)

·          Szőllősi Ferenc plébános (Balatonboglár),

·          Dr. Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök,(Szeged)

·          Nemeskürty István író,(Budapest)

·          Polish Business Club in Hungary,(Budapest)

·          Grzegorz Lubczyk volt magyarországi nagykövet (Lengyelország),

·          Butty Ferenc öregcserkész (Kanada)

·          Magyaródy Szabolcs öregcserkész (Kanada)

·          A Magyar Tudományos Akadémia Éremtára, valamint

·          Shingo Minamizuka egyetemi professzor (Japán)

 Születésnapján, nemzetszolgálatáért Teleki Pál Emlékérmet kapott még 2005-ben:

·          Csoóri Sándor költő, a HITEL főszerkesztője, (Üröm)

·          Görömbei András irodalomtörténész, a HITEL főszerkesztő-helyettese, (Debrecen)

 Teleki Pál Érdemérem – a Magyar Forradalom 50. évfordulója tiszteletére

     A kettős állampolgárság ügyében – a Teleki-szoborállításra emlékeztető szégyenletes politikai és médiahadjárattal – tartott 2004 december 5-i népszavazás válaszaként, illetve az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulója tiszteletére, az emlékérmet Teleki Pál érdeméremmé alakítottuk át. E kitüntetéssel 2006-tól  a magyar örökség elszánt védelmezőit, az értékteremtő munkát, Teleki szolidáris szellemiségét, emberi példáját követőket ismerjük el. A tudós-államférfi portréját ábrázoló bronzérem hátlapjára, a „MERJÜNK MAGYAROK LENNI!" feliratot vésettük. Első alkalommal a csonka-hazában élők közül kiválasztottak kapták meg e becsületrendet, amelyet a trianoni békediktátum 86. évfordulóján tartott megemlékezésen adtunk át a következőknek:

·          Ács Margit író, irodalomkritikus,

·          Bíró Zoltán irodalomtörténész, egyetemi oktató,

·          Fekete Gyula író, könyvszerkesztő,

·          Für Lajos történész, ny. miniszter és egyetemi tanár,

·          Dr. Horváth János közgazdász, országgyűlési képviselő,

·          Király Tibor jogtudós, akadémikus

·          Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, egyetemi oktató,

·          Kiss Dénes költő, a Trianon Társaság elnöke,

·          Kubassek János földrajztudós, akadémikus,

·          Márton János közgazdász, a Bethlen Alapítvány tb. elnöke,

·          Mezey Katalin költő, könyvkiadó,

·          Nagy Gáspár költő, szerkesztő, a Bethlen Alapítvány legendás titkára,

·          Németh Ágnes tanár, könyvszerkesztő,

·          Sára Sándor filmrendező, operatőr,

·          Török Bálint történész, közíró,

·          Zelnik József művelődéspolitikus,

·          Püski Kiadó Kft. Budapest,

·          Teleki Pál Egyesület, Gödöllő

 A Kárpát-medence elcsatolt területein és a nyugati magyar diaszpórában élők kitüntetését az 1956-os  magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján, a Bethlen Gábor Alapítványnak a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában 2006 november 3-án tartott díjátadó ünnepségén adtuk át. Ez alkalommal a TELEKI PÁL érdemérmet   a tudós-államférfi nemzetmentő örökségének ápolásában, a magyar-magyar kapcsolatokban, a nemzet szolgálatában kiemelkedő munkát végzett külhoni magyar személyek és szervezetek kapták:

·          Csapó Endre az ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, (Sydney)

·          Dr. Czettler Antal történész, Teleki Pál munkásságáról könyvei jelentek meg (Svájc),

·          Dömötör Gábor cserkészvezető, Teleki Pál cserkészhagyományának éltetője (USA)

·          Dulka Andor tanár, a bánsági szórványmagyarok jeles képviselője (Ürményháza, Szerbia),

·          FÓRUM Kisebbségkutató Intézet, a Felföld magyar tud. közpja (Somorja, Szlovákia),

·          Gábor Róbert szociáldemokrata politikus, a Peyer Párt alapító tagja, szaksz. vez. (USA),

·          de Gerando Teleki Judit a Teleki-család tagja, a francia-magyar kapcsolat- ápoló (Fr.o)

·          id. Klement Kornél közíró, 1956-os forr. tanács-tag, emigráns, öreg-cserkész, (Németo.),

·          Kormos László, a HUNSOR  és a népszerű HUNSOR- Hírfutár szerkesztõje (Svédország),

·          Kunckelné Fényes Ildikó, a LAMOSZSZ elnöke, venezuelai magyar vez. (Venezuela),

·          Dr. Ludányi András egy. tanár, kisebbségkutató, a szórványmagyarság hírvivője (USA),

·          Nagy Zoltán Mihály író, az Együtt folyóirat főszerk., irodalomszervező (Kárpátalja)

·          Szabó Zsolt a Művelődés c. lap főszerk., művelődésszerv., egy. oktató (Kolozsvár, Erdély),

·          Sylvester Lajos író, szerkesztő, a Teleki- szobor hírvivője (Sepsisztgy. Székelyföld),

·          Dr. Tőkés István ref..teológus, egyháztörténész, példás családfő (Kolozsvár, Erdély)

A Magyar Forradalom 50. évfordulóján tanúsított helytállásáért kapta a „Becsületrendet":  

·          Vértesaljai László Rómában és a forradalom 50. évfordulóján végzett magyar-szolgálata

·          Piotr Górecki, a Lengyel TV munkatársa, az 50. évforduló hiteles tudósításáért, (Varsó)

2007 augusztus 1-jén a világ cserkészeinek Centenáriumi Jamboree-ja alkalmából a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Teleki Pál Érdemérmet adományozott

·          a 95. éves Magyar Cserkészmozgalomnak (Külföldi Magyar Cserkészszövetség, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Romániai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség képviselőinek), a magyar ifjúság határokon átívelő összefogása, nemzetnevelő munkássága, áldozatos helytállása a cserkészek 100 éves világszervezetében,magyarságszolgálata elismeréseként.

2008. március 3-án Teleki egykori munkatársa,

·          a 100. éves Keszi Kovács László kapott Teleki Pál Érdemérmet  a magyar néprajz értékeinek feltárásában, ápolásában , és a szellemi örökség védelmében tanúsított áldozatos munkája, magyarságszolgálata elismeréseként.

Budapest, 2008. március 31. Bakos István