Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 20., kedd

1.694 - A Szent István Szövetség Nyilatkozata a gázai háborúról!

Von: karpathaza.hu [mailto:info@karpathaza.hu]
Gesendet: hétf
ő, 2009. január 19. 20:50
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Kecskeméti Magyarok Háza hírlevele

 

A Szent István Szövetség Nyilatkozata a gázai háborúról

 

    Szövetségünk mélyen elítéli Izrael állam újabb népirtását, - amely a több millió dolláros károkozáson kívül már több mint ezer ártatlan civil-köztük sok gyermek életét vette el. Ezúton részvétünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak, és a Palesztin államnak.

    Izrael megszegte a következőkben sorolt törvényeket:

 

    1. A mózesi törvényeket: A Bibliában Mózes II. könyvében olvasható ez az elv, amikor a zsidó nép számára törvényszerűen megfogalmazódik: ,,De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért; Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.\"

    Ez a törvény az ókorban azt a célt szolgálta, hogy a büntetés egyenlő mértékű legyen az okozott kárral. A palesztin Hamasz által elkövetett rakétatámadás azonban tizednyi annyi kárt és emberéletet sem követelt, mint amit az izraeli hadsereg néhány nap alatt okozott.

 

    2. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a következő cikkelyeit:

 

    1. cikk: Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

    2. cikk: Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

    Ezen felül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

    3. cikk: Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

 

    (A többi cikkely megsértését helyhiány miatt nem részletezzük.)

    Ezeket a cikkelyeket megalakulása óta folyamatosan megsérti Izrael, amikor minden más, nem zsidó etnikumot különféle eszközökkel kiszorít Izrael állam területéről, és egy hat méter magas betonfallal kerít körül egy 5600 négyzetkilométeres gettóban.

    Lásd: http://wall-fal.blog spot.com/

 

    A Nyilatkozatot a II. világháború, és a holokauszt borzalmai ihlették, és 1948. december 10-én, New-York-ban fogadták el. Szégyen a zsidó államra, hogy pontosan ők, a Nyilatkozat szorgalmazói és aláírói nem veszik semmibe azt.

 

    3. A genfi egyezmények több pontját.

    Lásd: http://humanitarius.nemzetkozijog.hu/docs.html

 

    A háború oka Szövetségünk szerint a cionizmus:

    A cionizmus szó a Cion szóból ered (=\"Sion\"). A Cion szó először Sámuel próféta könyvében jelenik meg. Cion Jeruzsálem egyik erődítményének a neve. Miután Dávid elfoglalta Jeruzsálemet a jebuzitáktól, Cion helyén épült fel \"Dávid városa\". Cion szimbolikusan nem csak Jeruzsálemet, hanem az egész országot jelenti a zsidók számára (ld. 137. Zsoltár). A zsidók a diaszpórában sem feledkeztek meg Sionról, a középkorban írta Jehuda Halevi \"Cion énekeit\".

    A mozgalom előfutárai voltak: Jehuda Alkalay szarajevói származású rabbi, a lengyel származású Kalischer rabbi, a magyar származású Natonek József rabbi, és Moses Hess filozófus.

    Natonek már a 19. század közepén írt a független zsidó államról, a többiekkel ellentétben azonban ő nem vallási, hanem történelmi érvekre hivatkozott. Magyarországon nem adták ki műveit, Konstantinápolyba utazott, hogy a szultántól engedélyt kérjen a zsidó nép letelepítésére, így ő volt az első politikai cionista.

    Moses Hess 1862-ben publikálta Rom und Jerusalem című művét, melyben előrevetítette a zsidó nép nemzeti újjászületését. Utalt rá, hogy a cionizmus az európai kis népek szabadságmozgalmaihoz csatlakozik.

    A század vége felé egyre kiterjedtebbé vált az ún. Chibat Cion mozgalom. A mozgalom vezetői Achad Haam, Smolenskin, és Gordon voltak. Rotschild báró segítségével földművelő telepeseket küldtek Palesztinába.

    A \"cionizmus\" szót először N. Birnbaum használta, a mozgalomról azonban először a Dreyfus-per nyomán született Judenstaat, Herzl Tivadar műve beszél. Ezt tekintik a cionizmus alapművének.

    1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus Bázelben, és megalakult a Cionista Világszervezet. Herzl így írt naplójában: \"Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok\".

    \"1917. november 2-án Lord Balfour, angol külügyminiszter Rotschildhoz írt levelében megígérte a zsidó nemzeti otthon felépítését Erec Jiszraelben. Herzl jóslata \"szinte időre\" beteljesedett. 1947-ben, tehát pontosan 50 évvel a napló bejegyzése után - osztották fel a brit Palesztin mandátumot egy zsidó és egy arab államra. Palesztina 1917-ig szabad állam volt, ahol a különböző vallásúak békében éltek egymás mellett!!

    Az 1917 évi Balfour nyilatkozatban Nagy Britannia kötelezte magát arra, hogy lépéseket tesz a palesztinai zsidó nemzeti otthon létrehozására, de anélkül, hogy az egy önálló zsidó államot eredményezne! A cionisták ezzel nem elégedtek meg, és tömegesen telepedtek le Palesztinában, ami az arabok haragját váltotta ki.

    Nagy Britannia 1939-ben kiadta a Fehér könyvet, amely korlátozta a zsidók betelepedését, és a palesztin föld felvásárlását! Ez felkavarta a cionista terrort, ezért a britek felkérték az ENSZ-et, rendezze a kérdést.

    Az ENSZ 1947-ben kidolgozta Palesztina kettéosztásának tervét, amely szerint az ország egy arab, és egy zsidó államra szakad.

    A cionisták azonban ezzel sem elégedtek meg, és kiprovokálták az 1948-as arab- izraeli háborút, amelyet csak az Egyesült Államok hathatós katonai segítségével tudtak megnyerni.

    Izrael 1948-óta szisztematikusan és minden emberi jogi törvényt áthágva irtják ki a palesztin népet, hogy földjéből hasznot húzzon.

 

/Itt négy térképet mutatnak be 1948-tól napjainkig, ahogy a zsidók elrabolták a palesztinok földjét. Sajnos a programom nem teszi lehetővé képek beemelését./

 

 

 

    Ez fasiszta alapon működő sovinizmus. Ennek eredményeként 1975. november 10-én az ENSZ 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében \"A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája\". A cionisták nyomására azonban 1991. december 16-án 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot. Ez a visszavonás is jelzi, hogy mekkora befolyással bírnak a cionisták a világ vezető szerveiben!

    A cionizmus és rasszizmus kapcsolatának kérdése a dél-afrikai Durbanban 2001-ben rendezett, közel 160 állam és több mint 1500 civil szervezet részvételével lezajlott nemzetközi rasszizmus tárgyú konferencián (augusztus 31. - szeptember 7.) is felmerült. A konferencia lezárásaként elfogadott nyilatkozat végső szövegébe a cionizmus rasszizmussal való egyértelmű azonosítása - amelyet pl. Kuba és egyes arab országok szorgalmaztak - ugyan nem került bele, ehelyett a következő szakaszt fogadták el:

    \"Aggodalmunkat fejezzük ki az idegen elnyomás alatt élő palesztin emberek sorsa miatt. Elismerjük a palesztin emberek önrendelkezési jogát, és jogukat saját államuk megalapítására. Elismerjük továbbá a régió valamennyi országának, köztük Izraelnek, a biztonsághoz való jogát, és felkérjük az összes államot, hogy a békefolyamat támogatásával segítsék elő annak mielőbbi befejezését.\"

    A konferenciáról az USA delegációja, tiltakozásul az Izraelt ért igen heves bírálatok miatt, kivonult.

    Mi, törvénytisztelő emberek, arra szólítjuk fel a terrorista Izraelt, vonuljon ki Gázából, és haladéktalanul bontsa el az 5600 négyzetkilométeres gettót, amelyben palesztin emberek tízezrei éheznek.

    Kérjük a Magyar Köztársaság elnökét, Sólyom László urat, hogy kövesse Hugo Chavez elnök példáját, és Izrael állam követét utasítsa ki a Magyar Köztársaság területéről, mivel a Szent korona országában nem szokás egy terrorista állam követét sokáig vendégül látni.

    Kérjük továbbá a köztársaságunk elnökét, hogy haladéktalanul tegye nyilvánossá az izraeli honfoglalók felvásárlásait, mert ezek nemzeti érdekeinket sértik, és a Szent korona tana szerint semmisek.

 

    Szent István Szövetség

    2009 január 16.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------