Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 28., szerda

1.738 - Magyarország: A Civil Jogász Bizottság/ Október 23. Bizottság Alapitvány tagjai! 2009. január 28.A Civil Jogász Bizottság tagjai:

http://www.oktober23bizottsag.hu/all-in1/morvai.jpgDr. Morvai Krisztina - a Bizottság társelnöke
Budapesten születtem, 1963-ban, de - akárcsak bizottságunk másik hölgytagja, Szöőr Anna - én is a Hajdúságból származom, ahol Dédnagypapám iskolaigazgató, Nagypapám görög katolikus pap volt. Édesanyám, Fekete Klári a hetvenes évek végéig maneken, azaz divatmodell volt, Édesapám, Morvai Miklós, közgazdászként majd vegyi kisiparosként dolgozott aktív korában.
Az ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumában érettségiztem, biológia-latin szakon, mivel orvos szerettem volna lenni. Mikor kiderült, hogy nem bírom a vér látványát, Szabó László tanár úr, a magyartanárom "megnyugtatott", hogy az emberek nemcsak a betegségektől szenvednek, hanem a jogfosztottságtól is, s bíztatott: ha az a vágyam, hogy sokaknak segítsek, akkor legyek jogász. Meggyőzött. (Később sajnos igaznak bizonyult, s folyamatosan annak bizonyul, amit a jogfosztottságról és a tengernyi szenvedésről mondott.)
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem diplomát, 1986-ban, cum laude fokozattal. Ezt követően egy évig ügyvédjelölt voltam a Pest Megyei Ügyvédi Kamara alkalmazásában, majd szakmai gyakorlatom hátralévő részét a Legfelsőbb Bíróságon szereztem meg, s bírói szakvizsgát tettem. A bírósági gyakorlati időt már egyetemi tanársegédként töltöttem,
1987-től ugyanis folyamatosan, a mai napig az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékén vagyok állásban, jelenleg docensi beosztásban.
A rendszerváltás évében a Londoni Egyetem Kings College Jogi Karán tanultam, ahol Master of Law (LL.M) tudományos fokozatot szereztem, nemzetközi büntetőjogi és büntető-eljárásjogi tanulmányaimat követően.
Az Egyesült Államokban, a Wisconsini Egyetem (Madison) Jogi Karán tanítottam egy éven át, Fulbright Oktatói ösztöndíjjal, 1993-94 között. A következő évet Strassbourg-ban töltöttem, ahol az Európai Emberi Jogi Bizottság jogászaként dolgoztam.
Három évvel ezelőtt kaptam meg Ph.D fokozatomat, disszertációmban a családon illetve párkapcsolatokon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények büntető anyagi és eljárásjogi, valamint kriminológiai összefüggéseit elemeztem. Ez utóbbi szakterület mellett számos más emberi jogi illetve határterületi kérdésről kutattam és publikáltam az elmúlt húsz évben. Idetartozik például a "visszamenőleges igazságtétel" dilemmája; az abortusz kérdésköre; a sértett jogai a büntetőeljárásban; a HIV pozitív illetve AIDS beteg emberek méltósága és jogai; a gyermekek helyzetét érintő egyes jogi kérdések, így a bántalmazás, szexuális kizsákmányolás jelenségei; a prostitúció és nőkereskedelem; valamint a női méltóság s a nőkkel szembeni diszkrimináció értelmezése a jogalkotásban és jogalkalmazásban.
A legutolsóként említett szakterületen szerzett tapasztalataim elismeréseként a 2002-2006 közötti ciklusra az ENSZ egyik emberi jogi bizottságának, a CEDAW ("női jogi") bizottságnak tagjává választottak a részes államok. Az irányadó egyezmény szellemének és betűjének megfelelően a Bizottságban nem a Magyar Államot képviseltem, azaz nem "magyar delegált" voltam, hanem személyes minőségemben, független szakértőként működtem. A 23 tagú testületnek ezt megelőzően húsz éven át nem volt magyar állampolgárságú tagja - s jelenleg sincs. (A 23 szakértőt a CEDAW Egyezményben részes 185 állam vezető szakértői közül választják.)
Jogászi hivatásomban igyekszem a "jog" és az "igazságosság" fogalmakat egymással szerves egységben értelmezni, s a jogfosztott emberek megsértett emberi méltóságának helyreállítását tekintem a munkám fő céljának. A jogdogmatikai kérdések oktatása mellett ez a szemlélet az, amely oktatói munkámat is meghatározza.
Nagyon büszke és boldog édesanyja vagyok három lányomnak, a 16 éves Lilinek és a 8 éves ikreknek, Sárának és Verának.

http://jozsef-kutasi.de/blogger/volgyesi.gifDr. Völgyesi Miklós - a Bizottság társelnöke
1934. november 28-án születtem Budapesten. A budai Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd 1953-tól az ELTE jogi karán folytattam a tanulmányait. 1957 júliusában doktori jogi diplomát szereztem, 1959. decemberében kiváló minősítésű egységes bírói-ügyészi szakvizsgát tettem.
1957. decemberétől 2005. május 28. napjáig a bírósági szervezetben dolgoztam; rövid időszakoktól eltekintve mindig büntető ügyszakban.
1961-ben polgári bírói kinevezést kaptam, majd a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagyon elleni, illetve részben közlekedési büntető ügyek percsoportjában ítélkeztem.
1977. január 1. napjával választottak legfelsőbb bírósági bíróvá. Bírói tisztem, - amelynek végső szakaszában tanácselnöki kinevezést megkapva a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéleteit másodfokon felülbíráló, valamint felülvizsgálatban eljáró bírói tanácsot vezettem - a 70 életév felső korhatára elérésekor szűnt meg.
Megalakulása óta a Közlekedési Bírák Egyesületének elnöke vagyok.
Házasságomból két gyermekem született. Édesanyjuk Glória, a család életét alakító "mater familias"; Miklós és András fiaim polgári és gazdasági szakmai területen sikeres ügyvédi tevékenységet folytatnak.
Sportemberek családja vagyunk. Az idősebb Miklós magasugró, középtávfutó versenyszámok többszörös magyar egyetemi és főiskolai bajnoka, sífutó-síugró, míg Glória ifjúsági műlesikló bajnok.
Miklós és András az alpesi sízés sokszoros bajnokai. András 1983 és 1984 években Ausztria legnagyobb sportértékű Kitzbühel, Hanenkamm alpesi összetett versenyének két ízben is 11. helyezettje; 1985 év Bormiói Alpesi VB lesiklás-műlesiklás alpesi összetett versenyének 26. helyezettje.
Fiaink 4 unokával örvendeztették meg a két nagyszülő családot és az anyai dédnagymamát.


http://www.oktober23bizottsag.hu/all-in1/szoor1.gifDr. Szöőr Anna
1967. március 7-én születtem Debrecenben régi református nemesi, értelmiségi családban. Édesanyám könyvtáros, édesapám élettanász kutató. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Pszichológus oklevelet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, jogi doktorárust a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karán szereztem. Egyetemi éveim alatt és után rendszeresen vettem részt európai tanulmányi utakon. A két diploma megszerzése óta interdiszciplináris tevékenységet folytatok. Szakterületem: a párkapcsolati erőszak, mint krízis kutatása és kezelése, a kommunikáció és a civil lobbi.
Tanácsadói feladataimat saját cégemen, a T.E.K.SZ.T. "2000" Kulturális és Egészségügyi Tanácsadó Bt-n keresztül látom el. Civil munkáimat különböző egészségügyi prevencióval és esélyegyenlőséggel foglalkozó alapítványok megbízására végzem. Oktatási tevékenységet egyetemek és felnőttképzési intézetek felkérésére külső óraadóként folytatok. Legkedvesebb megbízóim: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi kar, valamint a Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány. Kedvenc szakmai tevékenységem: az írás. Cikkeim, díjnyertes publicisztikáim, ahogy készülő könyveim is a párkapcsolati erőszakról, prostitúcióról és a civil lobbiról szólnak. Jelenleg a művi meddővé tétel ellen és a demokratikus társadalom megteremtéséért küzdök a legvehemensebben.
1985 óta vagyok férjnél, Koppány fiunk 1991-ben, Zombor 1995-ben született. Mindketten komoly sportolók. Férjem: orvos-jogász, jelenleg a Budapesti Orvosi Kamara titkára.


Dr. Kabódi Csaba
Tanszékvezető egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási jogi tanszék.
1954. május 14-én születtem, Budapesten. 1979. márciusában fejezetem be egyetemi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1980 óta folyamatosan az ELTE ÁJK Büntetőeljárási jogi tanszékén dolgozom, 1996-tól docensként, és 1999. január 1. -től pedig a tanszékvezetői feladatokat is ellátom. Az egyetemi oktató-munkám során büntetőeljárási jogot, büntetéstant, büntetés-végrehajtási jogot tanítok, néha "kirándulást" teszek a magyar jogtörténet tudomány-területére is. Az anya-intézményem kívül a 80-as évek középen - pár szemesztert a Rendőrtiszti Főiskolán, 1999 és 2005 között a győri Széchenyi István Egyetemen, 1999-2000. tanévben a Debreceni Egyetemen tanítottam, és 2002-től pedig a Károli Gáspár Egyetem Jogi Karán oktatok.
Eddigi legnagyobb szakmai-oktatói vállalkozásom a büntetéstan - büntetés- végrehajtási jog egyetemi szintű tanításának meghonosítása volt, a 90-es évek végén, egyszerre három egyetemen is. Lényegében a szakmai- oktatói munkámhoz tartozik az is, hogy részt veszek az igazságügyi szociális munkás képzésben, a tudományos utánpótlás gondozásában, a kari doktori iskola munkájában és immáron második ciklusban a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja vagyok.
A külföldi tanulmányutaim közül az Európa Tanács Jogi Ügyek Igazgatóságán tett két hónapos, a (svájci) Fribourg Egyetemén eltöltött három hónapos ösztöndíj, illetve a padovai és az Aix- Marseille-i egyetem végzett rövidebb kutatómunka érdemel talán kiemelést.
Tudományos érdeklődésem középpontjában a büntetőeljárás és büntetés-végrehajtás elméleti – összehasonlító és emberi jogi elemzés áll. 1995-ben az "Emberi jogok a börtönben" címmel szereztem tudományos fokozatot, majd 1998 és 2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas voltam. Több a büntetés-végrehajtást érintő kodifikációs munkának részese lehettem, legutóbb 1999-2000-ben. Publikációim száma - beleértve a különféle szakmai szerkesztő munkát - meghaladja a hatvanat. 1999 óta szerkesztő-bizottsági tagja vagyok a Börtönügyi Szemle c. folyóiratnak.
Tagja vagyok a Nemzetközi Büntetőjogi Társaságban (1991), a Magyar Kriminológiai Társaságnak (1984), a Magyar Börtönügyi Társaságnak (1990), s ez utóbbinak elnökségi tagja vagyok. 1993- 2005 között tagja voltam a Magyar Helsinki Bizottságnak. Elnöke vagyok a MOTE, a kínzás, kegyetlen bánásmód ellen küzdő keresztény-ökumenikus társaságnak (1994).
Harmadik házasságomban élek és van egy tizenkét éves lányom.


http://www.oktober23bizottsag.hu/all-in1/juhasz.gifDr. Juhász Imre
1963-ban születettem Budapesten. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1986. márciusában diplomáztam. Ezen időponttól kezdve dolgozom az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékén eleinte egyetemi tanársegédként, majd 1992-től egyetemi adjunktusként. Jogtanácsosi szakvizsgámat 1989-ban tettem le.
1990-től ügyvédi gyakorlatot folytatok. 1997-től az igazságügy-miniszter által létrehozott Jogi Szakvizsgabizottság tagjaként cenzorként, illetve elnökként részt veszek a szakvizsgáztatásban.
2000-ben szakirányú egyetemi végzettségként, európai szakjogászi diplomát szereztem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének ötszemeszteres képzésén.
Angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem.
Nős vagyok, négy gyermek édesapja.


http://www.oktober23bizottsag.hu/all-in1/horvathattila.gifDr. Horváth Attila
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatott tanulmányaimat követően 1986-ban jogi, 1987-ben történész, történelem tanár diplomát szereztem. 2003. decemberében kaptam meg PhD tudományos fokozatomat summa cum laude minősítéssel. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén és a PPKE JÁK Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszékén dolgozom egyetemi docensként. Kutatási témáim: a magyar magánjog, kereskedelmi jog és magyar részvénytársasági jog története, az 1945 utáni alkotmány- és jogfejlődés, a koncepciós perek, a nemzetiségi jog története.
Külföldi kutatásaim a német magánjog és kereskedelmi jog története, a részvénytársasági jog története (Universität Trier 1991 egy hónap, 1992 4 hónap, 1993 két hónap, Universität Heidelberg 1995 egy hónap).
Egyetemi tevékenységem: kari tanácstag ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1997-2003, PPKE JÁK 1995- , Tehetségért Mozgalom Jogi Ágazatának Országos elnöke (1998-2003), MTA Jogtörténeti Albizottságának titkára, Diákjóléti Bizottság vezetője (2006-tól), Honlapbizottság vezetője 2005-től.
Közéleti tevékenységet a Magyar Jogász Szövetség, Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete, Országos Széchenyi Kör, Széchenyi Társaság, Független Jogász Fórum, Széchenyi Alap, Lippay György Kör, Kovász Egyesület, Deák Ferenc Társaság, Pázmány Pódium Rákóczi Szövetség szervezetekben folytattam és folytatok, 1990-1996 között a Magyar Jogász Szövetség Római Jogi és Jogtörténeti Szakosztályának titkára voltam. 2005-ben Pro Facultate díjat kaptam, a hallgatók szavazatai alapján több alkalommal is a kar illetve az évfolyam legjobb előadójává választottak. A tőzsdebíróság története című tanulmányomat az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága díjazta.

 

http://www.oktober23bizottsag.hu/all-in1/gaudinagy.gifDr. Gaudi-Nagy Tamás
Jogi tanulmányaimat 1990-1992 között a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytattam, és utóbbi egyetemen szereztem jogi diplomát 1995-ben.
1998. februárban kitűnő eredménnyel szereztem meg a Jogi szakvizsga bizonyítványt, 1998 májustól a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvédként tevékenykedek.
2001. november 20-án Európa jogi szakjogász szakoklevelet szereztem az ELTE Jogi Továbbképző Intézeténél az Európa jogi szakjogász képzés sikeres befejezését követően.
2003 októbere óta szerepelek a közvetítők Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által vezetett névjegyzékében, mint mediátor.
1998 óta alapító tagja és elnöke vagyok a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudatának megerősítéséért dolgozik.
2002-2006 között a Magyarok Világszövetsége elnökségi tagja voltam, az elszakított területeken élő magyarok magyar állampolgárságának visszaszerzése érdekében kezdeményezett népszavazás idején pedig az Országos Választási Bizottság delegált tagja.
2004. augusztusa óta kuratóriumi tagja, 2005 óta pedig kuratóriumi ügyvezetője vagyok a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak, amelynek fő célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján a magyar nemzethez tartozóknak, akiket a nemzeti érdekek védelmezése miatt valamilyen módon jogsérelem ér, hatékony és színvonalas jogi védelmet adjon, illetve a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseket jogi segítséggel támogassa.
Nős vagyok, három fiúgyermek édesapja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------