Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. január 30., péntek

1.750 - Bakk István: Amegújulás alapelvei

 

 

Hogyan tovább Magyarország, 2006. október 23-a után?

Bakk István

Amegújulás alapelvei

 

Teljes életváltás következett el: nemcsak a változott idôjárás hatott szellemi életünkre, hanem átalaku­lóban van minden talaj, melyre épí­tettünk és az élet, mely az új talajba bocsátja gyökérzetét.

 

A harmadik évezred küszöbén túl az európai integráció folyamatában az újonnan felépülô modern Magyar­ország céljai között a „megújhodás alapelvei”, a keresztény erkölcs és nemzeti demokrácia programja le­hetne. Jól tudjuk, hogy ezekkel a programokkal visszaéltek és nekünk kell visszaadni e fogalmak „súlyát és erkölcsi tartalmát”.

A meghatározás szerint: a demok­rácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak igazságos és helyes fel­használása a társadalom javára. Azaz: a demokrácia nem rendszer-kérdés, mint a fasizmus és kommu­nizmus, a demokrácia életforma, az egyetlen életforma, amelyben élni le­het, amelyben csakugyan élni lehet. S ez a demokratikus életforma min­dig függvénye a nemzetünk közössé­gi életének és érdekeinek: nem a számszerûség hatalmi demokráciája, melynek lényege és belsô tartalma etikai beállítottsága; az összetarto­zások, a teljes életszolidaritásnak minden vonatkozásban kifejezôje.

 

Meg kell azonban vallanunk, hogy ilyen értelmezésû demokráciára, mely az összes szellemi, erkölcsi és anyagi erô lehetô legjobb kifejezését és a közjóra való kamatoztatását szolgálta volna, a magyar életben a múltban még nem volt példa. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezen állapo­tot a hazánkban élô kisebbségekkel és a határon kívül élô magyarság ér­dekeit figyelembe véve valósítsuk meg.

Nem egy elfelejtett életformát kí­vánunk felújítani, hanem a fejlôdés szükségszerû menetét segítjük. A demokratikus életformára nemze­tünket rá kell vezetnünk, alkalmas­sá kell tennünk.

Tehát lassú, közvéleményt, köz­gondolkodást átalakító, a szó leg­modernebb értelmében vett nem­zetnevelô munka követelményeivel állunk szemben.

A demokrácia ôszinte igénye új feladatokat érlel.

A cél: lehetôvé tenni a legszéle­sebb néprétegek számára a közér­dek megértését és azt, hogy ezt a közösségi életformát a maga belsô ügyének tekintse és vallja.

A magasabb értelemben vett nemzetpedagógia a valóságos de­mokrácia igénylésében nyer értel­met – és szemünkben a legigazibb magyar demokrata, a legnagyobb magyar nevelô Széchenyi István.

 

Nevelni magunkat és nevelni a társadalmunkat arra, hogy a legsú­lyosabb feladatokat ebben az új életformában hordozni tudja.

A demokrácia nemzetpedagógia-elvvé lesz, azért, hogy népünket a civilizációs és lelki mûveltség, a gaz­dasági erô, a politikai öntudat, a szellemi és erkölcsi magatartás mi­nél magasabb szintjére emeljük, s népi közösségünket a szabadon, ön­kéntesen, fegyelmezetten és öntu­datosan társulók nemzettársadal­mává tehessük.

Mi szükséges ehhez mindezek elôtt?

 

Világos látású, reális, jelszavak­tól meg nem szédülô, példamutató emberek magatartása, a társadal­mi és vagyoni elôjogok helyett rá­termettség, elhivatottság és a te­hetség társadalomszervezô érvényesülése: jellemkiválóság, er­kölcsi erôvel párosult tudás, több munkateljesítés és nagyobb áldo­zatkészség, igazibb és mélyebb fe­lelôsségtudat, mint a vezetésnek, a szabad és érdemszerû kiválasz­tódásnak meghatározói.

 

Lelki megújulás nélkül az új élet­forma puszta elképzelés marad.

A társadalom átalakulásához em­berek kellenek, akiket az új nemzet­nevelés alkalmassá tett erre a sze­repre.

A teljes gondolkodás, a dolgok­nak ösztönösen magyar nézése és az egyetemes magyar érdekeknek még oly biztos megérzése sem ele­gendô, mindezt csak helyes célki­tûzés biztosítja. A gondolkodás, az ösztönös megérzés valóban reális értékké legyen, a cél érdekében he­lyes cselekvés szülessék, az elvek tettekké teljesedjenek, ahhoz az egyének helyes magatartása szük­séges, az egyéni értéke és a köz szempontjából való hasznossága elsôsorban erkölcsi mivoltán múlik. Ha tehát nem az erkölcsi megúju­lásból indulna ki a programunk, a tervezés pusztán az eszméinkkel való játék maradna.

 

Történelmi példákat emlegethe­tünk: a magyarság legnagyobb szel­lemi vezérei – Szent Istvántól a Zrí­nyiekig, Bethlen Gáborok, Széchenyi korán át napjainkig – valamennyien az evangéliumból élô emberek vol­tak, akik alkotásaikban a keresztény erkölcs kívánalmait valósították meg. Állást foglaltak a keresztény­ségnek életükben való vezetô szere­pe mellett, és ezzel kifejezésre jut­tatjuk, hogy nemzetünk igazi sorsvállalóinak azokat tekintjük, akikben ez a keresztény erkölcs élô valóság.

És mi ez a keresztény erkölcs?

 

A szeretetnek, a szolgálatnak, a hôsiességnek, a türelemnek, az igaz­ságosságnak, a helytállni és áldozni tudásnak egyetlen teljes formája. A mindennapi élet forgatagában, mun­kájában, változásaiban állandó, ma­gasabb rendû értéket hordozó ma­gatartás.

 

A jövô politikáját tehát formájá­ban és szellemében egyaránt keresz­tényé kell tennünk, mert egyetlen rendszer sem nélkülözheti az egyéni felelôsség és lelkiismeret értéke­sebb, tevôleges erôit, ezt pedig csa­kis a mélyen átérzett és cselekvéssé formált keresztény öntudattal lehet biztosítani.

 

Valljuk tehát, hogy csak a keresz­tény erkölcsi magatartású, nemzeti kultúrájú és demokratikus szervezé­sû, modern Magyarország válhat szervesen Európa részévé.

E megújhodás alapelveit hagyták nekünk örökül. E gondolatokkal ké­szüljünk a 2006. év Karácsonyának megünneplésére.

 

Az Úr 2006. évének november 13. napján.

A szerzô a Bakk Endre Kanonok

Alapítvány Elnöke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------